CO SI PŘEDSTAVIT POD POJMEM „GEOPARK“

0
1456

Geopark je území, které zahrnuje konkrétní geologické dědictví a má strategii udržitelného územního rozvoje. Podstatu geoparku lze odvodit ze samotného názvu, neboť předponu „geo“ lze přeložit z latiny jako „Země“.

Posláním geoparků je pak posílit přirozenou vazbu člověka k Zemi ve smyslu návratu k přírodě a krajině. Geologické lokality musí být z odborného hlediska významné a reprezentativní. Geopark by rozhodně neměl být chápán pouze jako geologická expozice. Geopark sice vzniká v krajině geologickou historií a hodnotou, avšak důležitou roli v něm hraje člověk. Nelze vyhlásit geopark v území bez lidského osídlení, protože geoparky vznikají především pro lidi, kteří na jejich území žijí, a jsou rozvíjeny jen díky jejich dobrovolnému zapojení.

Geoparky vyprávějí 4,6 miliard let starý příběh planety Země a geologických procesů, které ji tvarovaly. Prezentují a interpretují pradávnou historii naší planety a s ní spojené důkazy minulých geologických a klimatických změn, ale zároveň informují místní obyvatele o současných výzvách probíhajících globálních změn a pomáhají jim se připravit na související vzrůst intenzity přírodních katastrof, jakými jsou například povodně, dlouhodobá sucha, zemětřesení nebo sopečná činnost.

Geoparky ve světě

Geoparky najdeme ve většině evropských států, v Asii, Jižní a Severní Americe i v Africe, přičemž globálních geoparků UNESCO je 127 v 35 zemích. Smyslem geoparků ve světě je seznámit geovědu běžným lidem, formou jejich vlastní účasti na rekonstrukci a prožívání příběhů o tom, jak pohyb kontinentů, aktivita vulkánů, ledovcová činnost, činnost vody a větru i změny klimatu vytvářely a stále tvoří krajinu a její přírodní bohatství. Všechny tyto činnosti ovlivňovaly a nadále ovlivňují různorodé kultury světa a jejich osobitost, včetně specifického zemědělství, řemesel, gastronomie, zvyků, tradic a životního stylu.

Geoparky v České republice

V České republice vznikla Síť národních geoparků, v níž se může ucházet o členství území s významným geologickým dědictvím. Jednotlivé geoparky si v rámci neformální sítě vyměňují zkušenosti a realizují společné projekty. Na území ČR existuje v roce 2019 již devět certifi kovaných národních geoparků:

• Český ráj – globální geopark UNESCO,
• Egeria (v Karlovarském kraji),
• Železné hory (Chrudimsko),
• GeoLoci (Tachovsko),
• Kraj Blanických rytířů (Vlašimsko),
• Podbeskydí (Štrambersko),
• Ralsko (Liberecký kraj),
• Vysočina (Telčsko)
• NG Broumovsko.

Kandidátskými geoparky, které disponují významným geologickým dědictvím, jsou v současné době Barrandien (střední a jihozápadní Čechy) a Královská Šumava).

Česká republika má díky svojí přírodní, kulturní i historické pestrosti výborné podmínky pro vznik geoparků. Propojení neživé složky přírody s živou přírodou, kulturou, historií nebo třeba i gastronomií a dalšími odvětvími lidské činnosti může návštěvníkům geoparků odkrývat nevídané souvislosti a nová poznání. Geoparky mají několik cílů, jsou zaměřeny na interpretaci přírodních i kulturních hodnot území, osvětu v environmentálních otázkách a šetrné využívání území.

Význam geoparků a jejich spojení do evropské i globální sítě

Geoparky jsou spojené do evropské i globální sítě, obojí pod patronací UNESCO – Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu. Globální síť geoparků zahrnuje kromě evropské sítě také geoparky v Číně, Brazílii, Íránu, Malajsii a Austrálii. Tato globální síť geoparků byla založena v roce 2000 a její význam spočívá hlavně v koordinaci, výměně informací nebo zkušeností mezi členskými geoparky.

Propagace a marketing pod značkou GEOPARK

Nezanedbatelný význam má marketing spojený právě se značkou geoparku a geologickým dědictvím. Území, které v České republice nabízí významné geologické hodnoty a na ně navazující fenomény, může usilovat o získání statutu národního geoparku. Aktivita musí vzejít tzv. „zdola“ – z území snažícího se postavení geoparku získat.

Vzdělávání v geoparcích

Jedním z hlavních cílů geoparků je důraz na vzdělávání všech věkových kategorií. Klíčem k efektivnímu vzdělávání je správná interpretace místního dědictví při exkurzích do přírody, na naučných stezkách, v muzejních expozicích a výstavách.

Popularizace geologie

Popularizace vědy o Zemi a publikace výsledků výzkumu veřejnosti je jednou z aktivit České geologické služby. Její pracovníci se dlouhodobě snaží o zpřístupňování užitečných a žádaných informací z oblasti neživé přírody. Ve srozumitelné a poutavé podobě publikují informace pro zájemce z řad odborné i laické veřejnosti, studenty, turisty a děti.

Geologie jako věda bývá veřejností poněkud nepochopena, právě kvůli řadě odborných termínů a složitých procesů. Prostřednictvím znalosti geologie a geomorfologie je možné odkrýt lidem unikátní příběhy z dávné minulosti, kdy na území České republiky bylo moře, kdy se zde procházeli dinosauři a probíhala zde vulkanická činnost. Z těchto dob můžeme v České republice dodnes nalézt pozůstatky v podobě tvaru reliéfu nebo ukryté pod povrchem (trilobiti a hlavonožci).

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here